Clo

20,000 đ

Mã số xét nghiệm:

2075-0

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Ion-selective electrode, indirect measurement after sample dilution