Chlamydia trachomatis IgG

195,000 đ

Mã số xét nghiệm:

45135-1

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Enzyme linked immunosorbent assay