Chlamydia pneumoniae IgM

200,000 đ

Mã số xét nghiệm:

31304-9

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Enzyme linked immunosorbent assay