Chích ngừa cúm

325,000 đ

Mã số xét nghiệm:

111-001

Yêu cầu đối với mẫu

Chi tiết xét nghiệm