Carcinoma Embryonic Antigen (CEA)

180,000 đ

Mã số xét nghiệm:

83085-1

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Chemiluminsescent microparticle immunoassay