Cấp cứu bỏng mắt ban đầu

157,193 đ

Mã số xét nghiệm:

102-210

Yêu cầu đối với mẫu

Chi tiết xét nghiệm