Canxi

30,000 đ

Mã số xét nghiệm:

71790-0

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Nước Tiểu

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Arsenazo III