Calcitonin (Thyrocalcitonin)

90,000 đ

Mã số xét nghiệm:

1992-7

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Electrochemiluminsescence immunoassay