Bổ thể C3

90,000 đ

Mã số xét nghiệm:

4485-9

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Immunoturbidimetric