Bộ mỡ (Cholesterol + LDL + HDL + Triglycerides)

125,000 đ

Mã số xét nghiệm:

57698-3

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm