Bilirubin trực tiếp (liên hợp)

30,000 đ

Mã số xét nghiệm:

14629-0

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Diazo-Reaction