Bilirubin toàn phần

30,000 đ

Mã số xét nghiệm:

14631-6

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Diazonium salt