Danh mục xét nghiệm cho cơ sở y tế

(**) Xét nghiệm được gửi cho đối tác PXN tham chiếu tại Pháp, Hàn Quốc & các nơi khác.